Försäljningsvillkor

Print Friendly and PDF

Omfattning och bindande effekt

Dessa allmänna försäljningsvillkor (“STC” Standard Terms and Conditions) gäller för all försäljning av produkter och tjänster från EXORLIVE AS till Kunden såvida inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits innan inloggning eller leverans av produkten. STC tillhandahålls av de villkor och villkor som presenteras av EXORLIVE och som framgår av inköpsordern och licensavtalet (“LA”), som tillsammans bildar hela och juridiskt bindande avtalet mellan EXORLIVE och kunden (”Avtalet”). STC ska vara bindande för och ska gälla till förmån för parterna i detta och deras respektive representanter.

STC kan från tid till annan ändras av EXORLIVE efter eget gottfinnande, sådana uppdateringar ska publiceras på www.exorlive.com utan föregående meddelande till kunden.

Definitioner

För syftet med avtalet, om inte annat uttryckligen anges eller är uppenbart i sammanhanget, ska följande termer med versaler ha de betydelser som definieras nedan. Singular, där så är lämpligt, ska inkludera plural och vice versa. ”Kund” avser den person, företag, organisation eller annan juridisk person som beställer Systemet från EXORLIVE som identifierats på Inköpsordern. "Anpassad produkt" avser en produkt eller någon del därav som har konfigurerats, ändrats eller skräddarsytts specifikt för kundens specifikationer. "EXORLIVE" avser EXORLIVE AS, dess organisationsnummer [NO 985 542 597] och dess registrerade företagsadress på Hovfaret 4, 0275 Oslo, Norge, inklusive alla dotterbolag, filialer och avdelningar. "EXW" avser Ex Works enligt definitionen i Incoterms 2000. "Avgifter" avser alla tillämpliga avgifter i Avtalet i samband med försäljning och användning av Produkten, vare sig de är återkommande eller enstaka, som ska betalas av Kunden enligt fakturering av EXORLIVE i enlighet med tillämpligt LA. "Information" avser all produktprissättning, beskrivning och tillgänglighetsinformation som tillhandahålls av EXORLIVE till kunden i någon form, förutom sådan information som görs allmänt och offentligt tillgänglig av EXORLIVE på dess webbsidor. "Partner" avser EXORLIVEs affiliates, partners, samarbetspartners och andra parter definierade av EXORLIVE, efter eget gottfinnande, som en partner vid tidpunkten för försäljning. "Produkt" och "Systemet" avser varje produkt, inklusive någon del därav, som inkluderar, men inte är begränsad till, programvara och tillhörande information, oavsett om den presenteras i en påtaglig eller icke-påtaglig form, inklusive användargränssnitt, ritningar, fotografier, videor och ljud- och bildelement, tryckt material såväl som elektronisk dokumentation online, på webbplatser som ägs av EXORLIVE eller tredje part, såväl som mjukvaruapplikationer för mobila enheter och surfplattor som levereras av EXORLIVE, dess partners och/eller leverantörer, till kunden som hänför sig till serierna EXORLIVE . "Produktnyckel" avser alla kombination(er) av användarnamn och lösenord som ger kunden tillgång till onlineprodukten. "Inköpsorder" avser beställnings- eller godkännandeformuläret som elektroniskt eller fysiskt överförts av kunden till EXORLIVE, som identifierar kunden och dess kontaktuppgifter, de produkter och/eller tjänster som beställs av kunden och villkoren för beställningen som presenteras av EXORLIVE. "Leverantör" avser varje underleverantör till EXORLIVE.

Priser och beställning

Alla priser och avgifter som anges i avtalet är angivna i den valuta som anges i prislistan på [ https://order.exorlive.com/#1] eller www.exorlive.com. Alla priser och avgifter kan ändras utan föregående meddelande. De slutliga priserna kommer att fastställas vid tidpunkten för orderacceptans av EXORLIVE. Ytterligare avgifter kan tillkomma i enlighet med EXORLIVEs policyer som gäller på leveransdatum. Kunden ska bära alla tillämpliga lokala, federala, kommunala, regionala och andra statliga skatter (såsom försäljning, användning, etc.). Om inget annat anges inkluderar priser och avgifter inte sådana skatter. Dispenscertifikat, giltiga på leveransstället, måste uppvisas för EXORLIVE före leverans om de ska uppfyllas. Orderacceptans av EXORLIVE och försäljning sker vid leverans av produkten/produkterna eller produktnycklarna till kunden. Beställningar för direktleverans till kund eller anpassade produkter kan kräva förskottsbetalning och kan bli föremål för ytterligare avgifter. EXORLIVE har ingen skyldighet att hålla produkt(er) för framtida försäljning till kunden om inköpsordern är ofullständig eller väntar. Såvida inte specifikt skriftligen överenskommits mellan kunden och EXORLIVE, är inga anpassade produkter, produkt(er) eller produktnyckel(er) för återförsäljning. EXORLIVE kan vägra beställningar av vilken anledning som helst och EXORLIVE har ingen skyldighet att sälja sådana produkter eller produktnyckel om EXORLIVE anser det så. EXORLIVEs godkännande av alla beställningar från Kunden är begränsat till villkoren i Avtalet som presenteras av EXORLIVE i sin helhet utan tillägg, modifieringar eller undantag. All information är EXORLIVEs egendom och kunden samtycker till att inte direkt eller indirekt använda, avslöja, rapportera, publicera, avslöja eller överföra till någon annan person eller enhet någon av informationen eller använda informationen för något syfte förutom vad som är tillåtet häri, utom sådana fall där sådan information redan har gjorts offentligt tillgänglig av EXORLIVE.

Frakt och leverans

EXORLIVE kommer att leverera produkten till kunden EXW genom det transportalternativ som valts av kunden. Kunden kan välja en annan transportmetod än den som är tillgänglig genom EXORLIVE genom att täcka extrakostnaderna för sådan transport. Kunden står för alla risker och kostnader relaterade till frakt och leverans. EXORLIVE lämnar inga garantier för faktisk leveranstid, vilket är kundens och/eller den valda transportörens/budets eget ansvar. All leveransinformation som kommuniceras av EXORLIVE till kunden ska endast betraktas som allmänna referenser och får inte på något sätt tolkas som någon form av garanti av eller ansvar från EXORLIVE. Leverans av produktnycklar kommer att ske till den e-postadress som registrerats av kunden på inköpsordern. Leverans av anpassade produkter kommer att avtalas specifikt mellan EXORLIVE och kunden. Om godkännande från någon regering eller styrande organisation krävs med avseende på STC eller immateriella rättigheter och andra rättigheter i produkten/produkterna eller överensstämmelse med annen reglering, ska kunden, på sin bekostnad, omedelbart vidta de åtgärder som kan behövas för att säkra sådana godkännanden. Om något sådant godkännande kräver eller resulterar i radering eller ändring av någon bestämmelse i STC, har EXORLIVE rätt att säga upp avtalet och annullera alla utestående och accepterade inköpsorder hos kunden. Kunden ska undersöka alla Produkter vid mottagandet och ska omedelbart meddela EXORLIVE i enlighet med STC Section 6.

Varning

Produkterna och Anpassade Produkterna säljs i befintligt skick och EXORLIVE lämnar inga som helst garantier utöver de som specifikt anges i Avtalet eller om inte annat specifikt och uttryckligen överenskommits skriftligen mellan EXORLIVE och Kunden. På inget sätt ska några underförstådda garantier tolkas eller tolkas som beviljade av EXORLIVE, dess partners eller leverantörer till kunden. Den enda gottgörelsen för kunden i händelse av brott mot någon garanti är att ersätta defekta eller skadade produkter i enlighet med STC Section 6. EXORLIVE garanterar inte produktens lämplighet för något särskilt ändamål och EXORLIVE ska inte under några omständigheter hållas ansvarigt. för alla direkta skador eller följdskador eller skador av något slag eller karaktär som påstås ha uppstått till följd av något garantibrott.

License

Vid tidpunkten för beställning av produkten/produkterna måste kunden ingå det tillämpliga "LA" med EXORLIVE. Kundens brott mot villkoren i "LA" ska betraktas som ett brott mot avtalet i dess helhet.

Returpolicy

Kunden måste skaffa ett giltigt returnummer från EXORLIVE innan eventuella returer. Ett returnummer kommer att utfärdas efter EXORLIVEs eget gottfinnande i enlighet med STC. Returnummer kommer endast att utfärdas för auktoriserade returer under en av följande kategorier: i) Avvikelser i fakturering eller leverans; ii) Defekta produkter; iii) Skadade produkter (separat, en "Returhändelse"). Avvikelser i fakturering eller leverans är endast när leveransen inte innehåller alla produkter/produktnycklar som tydligt anges på inköpsordern, eller kunden har mottagit andra produkter/produktnycklar än som tydligt anges på inköpsordern. Defekta returer gäller endast produkter/produktnycklar som inte fungerar eller fungerar i enlighet med specifikationerna som publicerats av EXORLIVE och som täcks av EXORLIVEs garantier. Skadade produkter är endast för produkter från EXORLIVE som är skadade före EXORLIVEs leverans till kuriren. Kunden måste kontakta EXORLIVE omedelbart efter hans/hennes upptäckt av en returhändelse och måste tillhandahålla all information som krävs av EXORLIVE för alla returer, inklusive konto-/order-/leveransdetaljer. EXORLIVE kommer att hantera returförfrågningarna inom 5 arbetsdagar. Kunden ansvarar för att returnumret är väl synligt på adressetiketten på Produktförpackningen när den returneras till EXORLIVE. EXORLIVE kan efter eget gottfinnande vägra leverans av kartonger utan ett giltigt, väl synligt returnummer enligt ovan. Den eller de returnerade produkterna måste vara EXORLIVE tillhanda inom tjugoen (21) kalenderdagar från datumet för utfärdandet av returnumret. Alla returnerade produkter som tas emot av EXORLIVE i) utan ett giltigt returnummer inklusive sådana försändelser som felaktigt nekats av kunden; ii) Produkter som tas emot senare än tjugoen (21) kalenderdagar från datumet för utfärdandet av returnumret eller iii) Produkter som tas emot i ett sämre tillstånd till vilket de skickades, kommer att skickas om till kunden och EXORLIVE kommer att debitera kunden en behandlingsavgift plus relaterade fraktkostnader. Om kunden vägrar den återsända produkten, samtycker kunden till att avsäga sig alla rättigheter och äganderätt till och avsäger sig alla krav mot EXORLIVE för kredit relaterade till sådana produkter. Utan hinder av något annat förbehåller sig EXORLIVE rätten att inte godkänna retur av produkter som inte längre är i produktion eller som produceras eller publiceras av EXORLIVE eller partner som (i) är på obestånd, (ii) har förklarat sig i konkurs eller (iii) kommer inte att acceptera returer från EXORLIVE. Ovanstående returpolicy täcker inte retur av anpassade produkter, som specifikt måste överenskommas skriftligen mellan EXORLIVE och kunden före eventuell retur.

Överföring av risk

Om inte annat särskilt avtalats övergår risken från EXORLIVE till Kunden vid leveranstillfället från EXORLIVE till transportören/budet.

Betalningsvillkor

Om inte annat skriftligen överenskommits mellan EXORLIVE och kunden, förfaller betalningen för produkten/produkterna inklusive tillämpliga avgifter vid tidpunkten för leverans eller vid kundens aktivering/användning av produktnyckeln.

Standard

Om Kunden underlåter att i rätt tid betala något belopp som fakturerats av EXORLIVE, dess Partner(s) eller dess Leverantör(er), kommer Kunden att debiteras en påminnelseavgift samt en dröjsmålsränta i enlighet med prislistan som finns på [  https ://order.exorlive.com/#1] eller www.exorlive.com, och EXORLIVE ska ha rätten att, utöver alla andra rättigheter och gottgörelser som är tillgängliga för EXORLIVE enligt lag eller i eget avtal, att omedelbart återkalla någon eller all kredit som beviljats, att försena eller avbryta framtida leveranser och/eller att minska eller avbryta någon eller alla kvantitetsrabatter som ges till kunden. Kunden ska betala alla kostnader för inkasso inklusive rimliga advokatarvoden. Varje skyldighet för EXORLIVE enligt STC att leverera produkter på kreditvillkor ska upphöra utan föregående meddelande om kunden lämnar in en frivillig ansökan enligt en konkursförordning, eller gör en överlåtelse till förmån för borgenärerna, eller om en ofrivillig ansökan enligt en konkursförfattning lämnas in mot Kunden eller om en kurator eller förvaltare utses att ta Kundens tillgångar i besittning.

Tills full betalning för Produkterna, inklusive eventuell försenad betalning och andra tillämpliga avgifter och ränta tas emot av EXORLIVE, behåller EXORLIVE full äganderätt och intresse för Produkterna och EXORLIVE har rätt att återta de obetalda Produkterna genom tillämpliga domstolar och/eller återkalla online tillgång till produkten/produkterna/med produktnyckeln/-erna när som helst utan ytterligare meddelande till kunden. I detta fall samtycker kunden härmed till att avsäga sig alla rättigheter och försvar, vare sig de är juridiska eller materiella, för att motsätta sig sådan återkallelse/återtagande. Tills full betalning för Produkterna inklusive eventuell försenad betalning och andra tillämpliga avgifter och räntor mottagits av EXORLIVE, behåller EXORLIVE full äganderätt, ägande och intresse för produkterna och EXORLIVE har rätt att återta de obetalda produkterna genom tillämpliga domstolar och/eller återkalla onlineåtkomst till produkten/produkterna/med produktnycklarna när som helst utan ytterligare meddelande till kunden. I detta fall samtycker kunden härmed till att avsäga sig alla rättigheter och försvar, vare sig de är juridiska eller materiella, för att motsätta sig sådan återkallelse/återtagande.

Skadeersättning

Kunden samtycker till att hålla EXORLIVE skadeslös, försvara och hålla EXORLIVE skadeslös för eventuella brott mot villkoren som anges häri, inklusive EXORLIVEs rimliga advokatarvoden och egenutgifter som en konsekvens av kundens brott mot avtalet. EXORLIVE har ingen skyldighet att försvara, gottgöra eller hålla kunden skadeslös från och mot någon eller alla skador och kostnader som kunden ådragit sig till följd av intrång i patent eller varumärken eller kränkning av upphovsrätt för produkter.

Ansvarsbegränsning

EEXORLIVE ska inte hållas ansvarigt gentemot kunden, inklusive men inte begränsat till dess anställda, agenter, kunder, familj eller någon annan part, för någon förlust, skada som är ett resultat av beställning, användning eller annan tillämpning av produkten, oavsett om det är avsett eller oavsiktligt, såvida inte förlusten eller skadan är en direkt följd av bedrägliga handlingar eller försummelser från EXORLIVE. EXORLIVE ska under inga omständigheter hållas ansvarigt gentemot kunden eller någon annan part för förlust, skada eller skada av något slag eller art som uppstår ur eller i samband med STC, eller något avtal som de ingår i, eller någon prestation eller bristande prestation enligt STC by EXORLIVE, dess anställda, partners, agenter eller underleverantörer, som överstiger den eller de nettoavgifter som tjänats in av EXORLIVE under en period av 3 månader enligt det relevanta LA-avtalet med denna specifika kund. EXORLIVE ska under inga omständigheter vara ansvarigt gentemot kunden eller någon annan part för indirekta, speciella eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av goodwill, förlust av förväntad vinst eller annan förmån, eller annan ekonomisk förlust som uppstår ur eller i samband med EXORLIVEs brott mot, eller underlåtenhet att utföra i enlighet med någon av STC, eller tillhandahållande, installation, service, användning eller prestanda av någon produkt eller information som EXORLIVE tillhandahåller nedan, även om meddelande har lämnats om möjligheten för sådana skador . Kunden avsäger sig härmed uttryckligen alla anspråk för sådana skador. EXORLIVE ska under inga omständigheter ha något ansvar för några produkter som används direkt eller indirekt för, med eller i samband med medicinska, livräddande, livsuppehållande eller livsförbättrande tillämpningar.

Efterlevnad av tillämpliga lagar och begränsningar

Kunden medger att produkterna kan kontrolleras för export eller import enligt tillämpliga export- eller importlagar för produktens slutliga destination. Kunden samtycker till att den inte kommer att exportera, importera, återexportera, återimportera eller på annat sätt distribuera produkter, eller direkt produkter därav, i strid med tillämpliga lagar eller förordningar som gäller vid produktens slutdestination. Kunden garanterar vidare att den inte kommer att exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, några produkter till länder som omfattas av embargo eller sälja produkter till företag eller individer som är listade på listan över nekade personer som publicerats av det amerikanska handelsdepartementet. Alla Produkter som levereras till Kunden kan ha ytterligare begränsningar för deras användning som krävs av myndigheterna på slutdestinationen.

Relationer

Kunden samtycker till att den är och kommer att förbli en oberoende part gentemot EXORLIVE. Kunden kommer inte att ha, och kommer inte att representera att den har någon befogenhet, rättighet eller befogenhet att binda EXORLIVE eller att påta sig eller skapa någon skyldighet eller ansvar, uttryckligen, underförstått eller genom framträdanden, på uppdrag av EXORLIVE eller i EXORLIVEs namn förutom vad som specifikt och uttryckligen överenskommits mellan EXORLIVE och kunden. Ingenting som anges i STC kommer att tolkas som att det utgör Kund och EXORLIVE som partner eller som att det skapar relationer mellan arbetsgivare/anställd, franchisegivare/franchisetagare eller huvudman/agent mellan parterna. Kunden lämnar ingen garanti, eller representation, vare sig skriftlig eller muntlig, på EXORLIVEs vägnar.

Val av lag och jurisdiktion

STC och alla avtal som de är införlivade i ska  tolkas och verkställas under och i enlighet med lagarna i Norge, exklusive alla lagvalsregler eller principer som kan hänvisa till lagen i en annan jurisdiktion. Vid avtalets datum avsäger sig kunden härmed alla rättigheter att åberopa alla andra lagvalsregler eller principer som kan hänvisa till lagen i en annan jurisdiktion. Kunden samtycker till att utöva alla rättigheter eller gottgörelser i samband med STC exklusivt i, och underkastar sig härmed, jurisdiktionen i Oslo City, Norge. Förenta nationernas konvention om avtal om internationella köp av varor ska inte tillämpas på STC.

Meddelande

Alla meddelanden, förfrågningar, krav och andra meddelanden som endera parten kan önska att ge den andra parten måste vara skriftliga. Alla meddelanden, förfrågningar, krav och andra meddelanden som endera parten kan önska att ge den andra parten kan lämnas genom att posta den samma med rekommenderad post eller -e-post eller via nationellt erkänd transportör/budtjänst till parten på registrerad adress. Meddelanden till EXORLIVE ska skickas till postadress eller e-post som anges på www.exorlive.com.

Överlåtelse

Kunden får inte överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan föregående skriftligt medgivande från EXORLIVE givet efter eget gottfinnande. Varje sådant försök till överlåtelse är ogiltigt. Trots det föregående kan EXORLIVE överlåta vilket avtal som helst, inklusive skyldigheterna att utföra, helt eller delvis, till sina partners eller leverantörer utan ytterligare meddelande till kunden.

Partiell invaliditet

Om någon bestämmelse i STC ska anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa i något avseende (och oavsett om det är helt eller i någon omfattning) i någon behörig jurisdiktion, ska en sådan bestämmelse verkställas i den utsträckning som tillämplig lag och giltigheten tillåter, lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna ska inte på något sätt påverkas eller försämras härigenom.

No Waiver

Underlåtenhet eller försening av EXORLIVE att utöva en rättighet eller befogenhet enligt dessa villkor ska inte fungera som ett avstående från denna, och inte heller ska någon enskild eller partiell utövande av en rättighet eller befogenhet hindra någon annan framtida utövande av den.

 

Bildtexter

Bildtexterna/rubrikerna som används häri är endast för referensändamål och ska inte ha någon effekt på konstruktionen eller tolkningen av några bestämmelser häri.

 

ExorLive® är ett registrerat varumärke som tillhör ExorLive AS.