Salgsbetingelser ("STC")

Print Friendly and PDF

Omfang og bindende effekt 

Disse generelle salgsbetingelsene (“STC”) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra EXORLIVE AS til Kunden med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt om det motsatte før innlogging eller sending av Produktet. Leveransen skjer i henhold til STC som fremgår av kjøpsordren, og utgjør sammen med lisensavtalen (“LA”) og Serviceavtalen (“SLA”) hele den juridisk bindende avtalen mellom EXORLIVE og kunden (“Avtalen”). STC skal være bindende for og skal gjelde til fordel for partene og deres respektive representanter.

STC kan fra tid til annen endres av EXORLIVE etter eget skjønn, slike oppdateringer skal publiseres på [ exorlive.support.com] uten forvarsel til kunden.

Definisjoner 

For the purpose of the Agreement, unless expressly otherwise stated or evident in the context, the Formålet med avtalen, med mindre annet er uttrykkelig angitt eller åpenbart i konteksten, skal følgende termer med stor bokstav ha betydningen som definert nedenfor. Entall, der det er hensiktsmessig, skal inkludere flertall og omvendt. "Kunde" skal bety personen, selskapet, organisasjonen eller annen juridisk enhet som bestiller systemet fra EXORLIVE slik det er identifisert på innkjøpsordren. "Tilpasset produkt" skal bety et produkt eller en del av det som er konfigurert, endret eller skreddersydd spesifikt til kundens spesifikasjoner. «EXORLIVE» skal bety EXORLIVE AS, dets organisasjonsnummer [NO 985 542 597] og dets registrerte forretningsadresse på Hovfaret 4, 0275 Oslo, Norge, inkludert alle datterselskaper, filialer og avdelinger. "EXW" skal bety Ex Works som definert i Incoterms 2000. "Gebyrer" skal bety alle gjeldende avgifter i avtalen i forhold til salg og bruk av produktet, enten gjentakende eller ikke-tilbakevendende, som skal betales av kunden som fakturert av EXORLIVE i henhold til gjeldende LA. "Informasjon" skal bety all produktprising, beskrivelse og tilgjengelighetsinformasjon gitt av EXORLIVE til kunden i enhver form, bortsett fra slik informasjon som er gjort generelt og offentlig tilgjengelig av EXORLIVE på sine nettsider. "Partner" skal bety EXORLIVEs tilknyttede selskaper, partnere, samarbeidspartnere og andre parter definert av EXORLIVE, etter eget skjønn, som en partner på salgstidspunktet. "Produkt" og "Systemet" skal bety ethvert produkt, inkludert deler av det, som inkluderer, men ikke er begrenset til, programvare og tilhørende informasjon, enten presentert i en konkret eller ikke-håndgripelig form, inkludert brukergrensesnitt, tegninger, fotografier, videoer og lyd- og bildeelementer, trykt materiale så vel som  elektronisk dokumentasjon, på nettsteder som eies av EXORLIVE eller tredjeparter, samt programvareapplikasjoner for mobil og nettbrett som leveres av EXORLIVE, dets partnere og/eller leverandører, til kunden som er relatert til EXORLIVETM- og EXORLIVETM-seriene.

Priser og bestilling 

Alle priser og avgifter oppgitt i avtalen er oppgitt i valutaen som er angitt i prislisten på [ https://order.exorlive.com/#1]. Alle priser og avgifter kan endres uten varsel. De endelige prisene vil bli fastsatt på tidspunktet for ordreaksept av EXORLIVE. Ytterligere avgifter kan gjelde i henhold til EXORLIVEs retningslinjer som gjelder på forsendelsesdatoen. Kunden skal bære alle gjeldende lokale, føderale, kommunale, regionale og andre offentlige avgifter. Med mindre annet er spesifisert, inkluderer ikke priser og avgifter slike avgifter. Fritakssertifikater, gyldige på leveringsstedet, må fremvises til EXORLIVE før forsendelse dersom de skal respekteres. Ordreaksept fra EXORLIVE og salg skjer ved forsendelse av produktet(e) eller produktnøkkel(ene) til kunden. Bestillinger for direkte forsendelse til kunde eller tilpassede produkter kan kreve forhåndsbetaling og kan være underlagt tilleggsgebyrer. EXORLIVE har ingen forpliktelse til å holde Produkt(er) for fremtidig salg til Kunden dersom Innkjøpsordren er ufullstendig eller på vent. Med mindre det er spesifikt skriftlig avtalt mellom kunden og EXORLIVE, er ingen tilpassede produkter, produkt(er) eller produktnøkler for videresalg. EXORLIVE kan nekte enhver bestilling uansett grunn, og EXORLIVE har ingen forpliktelse til å selge slike produkter eller produktnøkler hvis EXORLIVE anser det slik. EXORLIVEs aksept av enhver bestilling fra Kunden er begrenset til vilkårene og betingelsene i Avtalen som presentert av EXORLIVE i sin helhet uten tillegg, modifikasjoner eller unntak. All informasjon er EXORLIVEs eiendom, og kunden godtar å ikke direkte eller indirekte bruke, avsløre, rapportere, eller publisere denne.

Forsendelse og levering

EXORLIVE vil levere produktet til kunden EXW gjennom transportalternativet valgt av kunden. Kunden kan velge en annen transportmetode enn den som er tilgjengelig gjennom EXORLIVE ved å dekke tilleggskostnadene ved slik transport. Kunden skal bære all risiko og kostnader knyttet til forsendelse og levering. EXORLIVE gir ingen garantier for faktisk leveringstid, som er det eneste ansvaret til kunden og/eller den valgte transportøren/budet. All leveringsinformasjon kommunisert av EXORLIVE til kunden skal kun betraktes som generelle referanser og må ikke på noen måte tolkes som noen form for garanti fra eller ansvar fra EXORLIVE. Levering av produktnøkkel(er) vil skje til e-postadressen som er registrert av kunden på innkjøpsordren. Levering av tilpasset produkt(er) avtales spesifikt mellom EXORLIVE og kunden. Hvis det kreves godkjenning fra en myndighet eller styrende organisasjon med hensyn til STC eller immaterielle rettigheter og andre rettigheter i produktet(e) eller overholdelse av andre regler, skal kunden, for egen regning, umiddelbart ta de skritt som måtte være nødvendige for å sikre slike godkjenninger. Hvis en slik godkjenning krever eller resulterer i sletting eller endring av en bestemmelse i STC, har EXORLIVE rett til å si opp avtalen og kansellere alle utestående og aksepterte kjøpsordrer hos kunden. Kunden skal undersøke alle produktene ved mottak og gi umiddelbar melding til EXORLIVE i samsvar med STC-seksjonen 6.

Ansvarsfraskrivelse 

Produktene og tilpassede produktene selges som de er, og EXORLIVE gir ingen andre garantier enn de som er spesifikt angitt i avtalen eller med mindre annet spesifikt og uttrykkelig er skriftlig avtalt mellom EXORLIVE og kunden. På ingen måte skal noen underforståtte garantier tolkes eller tolkes som gitt av EXORLIVE, dets partnere eller leverandører til kunden. Det eneste rettsmiddelet for kunden i tilfelle brudd på noen garanti skal være erstatning av defekte eller skadede produkter i samsvar med STC seksjon 6. EXORLIVE garanterer ikke produktets egnethet for noe spesielt formål, og EXORLIVE skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for direkte skader eller følgeskader eller skader av noe slag eller art som påstås å være et resultat av brudd på garantien.

Tillatelse

På tidspunktet for bestilling av produktet(e), må kunden inngå gjeldende "LA" med EXORLIVE. Kundens brudd på vilkårene og betingelsene i "LA" skal anses som et brudd på avtalen i sin helhet.

Returpolicy

Kunden må innhente et gyldig returnummer fra EXORLIVE før enhver retur. Et returnummer vil bli utstedt etter EXORLIVEs eget skjønn i samsvar med STC. Returnummer utstedes kun for autoriserte returer under én av følgende kategorier: i) Avvik i fakturering eller forsendelse; ii) Defekte produkter; iii) Skadede produkter (separat, en "returhendelse"). Fakturerings- eller forsendelsesavvik er bare der leveringen ikke inneholder alle produkter/produktnøkler som er tydelig angitt på innkjøpsordren, eller kunden har mottatt andre produkter/produktnøkler enn som er tydelig angitt på kjøpsordren. Defekte returer er kun for produkter/produktnøkler som er ubrukelige eller ikke fungerer i samsvar med spesifikasjonene publisert av EXORLIVE og dekkes av EXORLIVEs garantier. Skadede produkter er kun for produkter fra EXORLIVE som er skadet før EXORLIVEs levering til kureren. Kunden må kontakte EXORLIVE umiddelbart etter hans/hennes oppdagelse av en returhendelse og må oppgi all informasjon som kreves av EXORLIVE for alle returer, inkludert konto-/ordre-/forsendelsesdetaljer. EXORLIVE vil behandle returforespørslene innen 5 virkedager. Kunden er ansvarlig for at returnummeret er godt synlig på adresseetiketten til Produktemballasjen når den returneres til EXORLIVE. EXORLIVE kan etter eget skjønn nekte levering av esker uten et gyldig, godt synlig returnummer som nevnt ovenfor. Det eller de returnerte produktene må mottas av EXORLIVE innen tjueen (21) kalenderdager fra datoen for utstedelsen av returnummeret. Eventuelle returnerte produkter mottatt av EXORLIVE i) uten et gyldig returnummer inkludert slike forsendelser som feilaktig nektes av kunden; ii) Produkter mottatt senere enn tjueen (21) kalenderdager fra datoen for utstedelse av returnummeret eller iii) Produkter som er mottatt i en dårligere tilstand som de ble sendt til, vil bli sendt på nytt til kunden og EXORLIVE vil belaste kunden med et behandlingsgebyr pluss relaterte fraktkostnader. Hvis kunden nekter det omsendte produktet, samtykker kunden i å gi fra seg alle rettigheter og eiendomsrett til og frafaller alle krav mot EXORLIVE for kreditt knyttet til slike produkter. Uavhengig av det motsatte, forbeholder EXORLIVE seg retten til ikke å godkjenne retur av produkter som ikke lenger er i produksjon eller som produseres eller publiseres av EXORLIVE eller partner som (i) er insolvente, (ii) har erklært seg konkurs eller (iii) vil ikke akseptere returer fra EXORLIVE. Returpolicyen ovenfor dekker ikke retur av tilpassede produkter, som spesifikt må avtales skriftlig mellom EXORLIVE og kunden før enhver retur.

Overføring av risiko

Med mindre annet er spesifikt avtalt, går risikoen over fra EXORLIVE til Kunden ved leveringspunktet fra EXORLIVE til transportøren/budet.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er spesifikt skriftlig avtalt mellom EXORLIVE og kunden, forfaller betalingen for produktet(e) inkludert gjeldende gebyr(er) på tidspunktet for forsendelse eller kundens aktivering/bruk av produktnøkkelen.

Misligholde

Dersom Kunden unnlater å foreta rettidig betaling av beløp som er fakturert av EXORLIVE, dets partner(e) eller dets leverandør(er), vil kunden bli belastet med et purregebyr samt en strafferente i henhold til prislisten tilgjengelig på [  https ://order.exorlive.com/#1] eller www.exorlive.com, og EXORLIVE skal ha rett, i tillegg til alle andre rettigheter og rettsmidler tilgjengelig for EXORLIVE ved lov eller andre regler, til umiddelbart å tilbakekalle enhver eller all kreditt som er gitt, forsinke eller kansellere fremtidige leveranser og/eller redusere eller kansellere noen eller alle kvantumsrabatter gitt til kunden. Kunden skal betale alle innkrevingskostnader, inkludert rimelige advokatsalærer. Enhver forpliktelse fra EXORLIVE i henhold til STC til å levere produkter på kredittvilkår skal opphøre uten varsel hvis kunden inngir en frivillig begjæring i henhold til en konkurslov, eller gjør en overdragelse til fordel for kreditorer, eller hvis en ufrivillig begjæring i henhold til en konkurslov inngis mot Kunden eller hvis en mottaker eller bobestyrer er oppnevnt til å overta kundens eiendeler.

Inntil full betaling for produktene, inkludert forsinket betaling og andre gjeldende gebyrer og renter er mottatt av EXORLIVE, beholder EXORLIVE full eiendom, eierskap og interesse i produktene, og EXORLIVE har rett til å ta tilbake de ubetalte produktene gjennom gjeldende domstoler og/eller tilbakekalle online tilgang til produktet(e) / med produktnøkkelen(e) når som helst uten ytterligere varsel til kunden. I dette tilfellet samtykker kunden herved i å frafalle alle rettigheter og forsvar, enten juridiske eller materielle, for å motsette seg slik tilbakekall/tilbaketakelse.

Skadeserstatning

Kunden godtar å holde EXORLIVE skadesløs, forsvare og holde EXORLIVE skadesløs for ethvert brudd på vilkårene eller betingelsene som er angitt her, inkludert EXORLIVEs rimelige advokatsalærer og utgifter som en konsekvens av Kundens brudd på avtalen. EXORLIVE skal ikke ha noen plikt til å forsvare, holde skadesløs eller holde kunden skadesløs fra og mot noen eller alle skader og kostnader som påføres av kunden som følge av brudd på patenter eller varemerker eller brudd på opphavsrett til produkter.

Ansvarsbegrensning

EXORLIVE skal ikke være ansvarlig overfor kunden, inkludert, men ikke begrenset, overfor sine ansatte, agenter, kunder, familie eller noen annen part, for tap, skade eller skade som følge av bestilling, bruk eller annen anvendelse av produktet, enten for dets tiltenkte eller ikke-tilsiktede formål, med mindre tapet eller skaden er et direkte resultat av uredelige handlinger eller unnlatelser fra EXORLIVE. EXORLIVE skal under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor kunden eller noen annen part for tap, skade eller skade av noe slag eller art som oppstår som følge av eller i forbindelse med STC, eller noen avtale som de er innlemmet i, eller ytelse eller manglende ytelse i henhold til STC av EXORLIVE, dets ansatte, partnere, agenter eller underleverandører, utover nettogebyret(e) opptjent av EXORLIVE i løpet av en periode på 3 måneder under den relevante LA-avtalen med denne spesifikke kunden. EXORLIVE skal under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor kunden eller noen annen part for indirekte, spesielle eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til tap av goodwill, tap av forventet fortjeneste eller annen fordel, eller annet økonomisk tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med EXORLIVEs brudd på, eller unnlatelse av å utføre i samsvar med noen av STC, eller innredning, installasjon, service, bruk eller ytelse av produkter eller informasjon som EXORLIVE skal gi nedenfor, selv om det er gitt melding om muligheten for slike skader . Kunden fraskriver seg herved uttrykkelig alle krav for slike skader. EXORLIVE skal under ingen omstendigheter ha noe ansvar for produkter som brukes direkte eller indirekte for, med eller i forbindelse med medisinske, livreddende, livsopprettholdende eller livsforbedrende applikasjoner.

Overholdelse av gjeldende lover og begrensninger

Kunden erkjenner at produktene kan kontrolleres for eksport eller import under gjeldende eksport- eller importlover for produktets endelige destinasjon. Kunden godtar at den ikke vil eksportere, importere, re-eksportere, re-importere eller på annen måte distribuere produkter, eller direkte produkter derav, i strid med gjeldende lover eller forskrifter som gjelder på produktets endelige destinasjon. Kunden garanterer videre at den ikke vil eksportere eller re-eksportere, direkte eller indirekte, noen produkter til land som er underlagt embargo eller selge produkter til selskaper eller enkeltpersoner som er oppført på listen over nektet personer publisert av det amerikanske handelsdepartementet. Alle Produkter som leveres til Kunden kan ha ytterligere restriksjoner på bruken som kreves av myndighetene på den endelige destinasjonen.

Uavhengig part

Kunden godtar at den er og vil forbli en uavhengig part overfor EXORLIVE. Kunden vil ikke ha, og vil ikke representere at den har noen makt, rett eller myndighet til å binde EXORLIVE eller til å påta seg eller skape noen forpliktelser eller ansvar, uttrykt, underforstått eller ved tilsynelatende, på vegne av EXORLIVE eller i EXORLIVEs navn, med unntak av spesifikt og uttrykkelig avtalt mellom EXORLIVE og kunden. Ingenting angitt i STC vil bli tolket som å utgjøre Kunden og EXORLIVE som partnere eller som å skape forholdet til arbeidsgiver/ansatt, franchisegiver/franchisetaker eller oppdragsgiver/agent mellom partene. Kunden vil ikke gi noen garanti, garanti eller representasjon, verken skriftlig eller muntlig, på EXORLIVEs vegne.

Valg av lov og jurisdiksjon

STC og enhver avtale som de er innlemmet i skal tolkes, tolkes og håndheves under og i samsvar med lovene i Norge, unntatt enhver lovvalgsregel eller prinsipper som kan referere til loven i en annen jurisdiksjon. På datoen for avtalen gir kunden herved avkall på enhver rett til å påberope seg enhver annen lovvalgsregel eller prinsipper som kan referere til loven i en annen jurisdiksjon. Kunden godtar å utøve enhver rettighet eller rettsmiddel i forbindelse med STC utelukkende i, og underkaster seg herved jurisdiksjonen til Oslo Rettskrets, Norge. De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer skal ikke gjelde for STC.

Kommunikasjon

All notices, requests, demands and other communications that either party may desire to give the other party must be in writing any may be given by mailing the same by registered mail or –email or via nationally recognized carrier / courier services to the party at the registered address. Notices to EXORLIVE shall be sent to postal address or email listed on [https://www.exorlive.com/no/kontakt-oss].

Overdragelse av rettigheter

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og/eller plikter i henhold til Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra EXORLIVE gitt etter eget skjønn. Ethvert slikt forsøk på overdragelse skal være ugyldig. Til tross for det foregående, kan EXORLIVE overdra enhver avtale inkludert ytelsesforpliktelsene, helt eller delvis, til sine partnere eller leverandører uten ytterligere varsel til kunden.

Delvis ugyldighet

Hvis en bestemmelse i STC skal anses for å være ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar i noen henseende (og enten det er helt eller i noen grad) i en kompetent jurisdiksjon, skal en slik bestemmelse håndheves i den fulle utstrekning det tillates av gjeldende lov og gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene skal ikke på noen måte påvirkes eller svekkes herved.

Ingen fraskrivelse

Unnlatelse eller forsinkelse av EXORLIVE med å utøve en rettighet eller makt i henhold til disse vilkårene og betingelsene skal ikke fungere som en fraskrivelse av denne, og heller ikke skal noen enkelt eller delvis utøvelse av en rettighet eller makt utelukke annen fremtidig utøvelse av denne.

Bildetekster

Bildetekstene/overskriftene som brukes her er kun for referanseformål og skal ikke ha noen innvirkning på konstruksjonen eller tolkningen av eventuelle bestemmelser her.

ExorLive® er et registrert varemerke for ExorLive AS.