Follow

How Do I Delete An Exercise Routine?

Click "Open"

Find your exercise routine

Right click on the exercise routine

Choose Delete program