Almindelige Betingelser og Vilkår - STC

Print Friendly and PDF

Anvendelsesområde og bindende virkning

Disse almindelige salgs- vilkår og betingelser ( ”STC”) gælder for alle salg af varer og tjenesteydelser fra EXORLIVE AS til Kunden, medmindre det modsatte udtrykkeligt er aftalt skriftligt inden login eller forsendelse af Produktet. STC leveres på de vilkår og betingelser, som præsenteres af EXORLIVE og i henhold til indkøbsordren og Licensaftalen ( ”LA”), der tilsammen danner hele den juridisk bindende aftale mellem EXORLIVE og Kunden ( ”Aftalen”). STC er bindende for og træder i kraft til fordel for parterne hertil og deres respektive repræsentanter.

STC kan fra tid til anden blive ændret af EXORLIVE alene efter eget skøn og meddelt til kunden.

Definitioner

For aftalens formål, medmindre andet udtrykkeligt er angivet eller fremgår tydeligt af sammenhængen, skal følgende termer have de betydninger, som defineret nedenfor. Ental, når relevant, skal omfatte flertal og omvendt. ”Kunden” skal betyde den person, virksomhed, organisation eller anden juridisk enhed, der beordrer Systemet fra EXORLIVE som identificeret på Indkøbsordren. ”Brugerdefineret Produkt” betyder et produkt eller en del heraf, der er blevet konfigureret, ændret eller skræddersyet til Kundens specifikationer. ”EXORLIVE” skal forstås som EXORLIVE AS, dets organisation nummer [NO 985 542 597] og sin registrerede forretningsadresse på Hovfaret 4, 0275 Oslo, Norge, herunder enhver og alle datterselskaber, filialer og afdelinger. ”EXW” forstås Ex Works. som defineret i Incoterms 2000. ”Gebyrer” betyder enhver og alle gældende gebyrer i aftalen i forhold til salg og anvendelse af Produktet, hvad enten tilbagevendende eller ikke-tilbagevendende, der skal betales af kunden som faktureret af EXORLIVE i henhold til gældende LA. ”Information”: al prissætning for Produktet, beskrivelse og tilgængelig information givet af EXORLIVE til Kunden i enhver form, undtagen oplysninger, der gøres alment og offentligt tilgængelige på EXORLIVEs hjemmesider. ”Partner” betyder EXORLIVEs datterselskaber, partnere, samarbejdspartnere og andre parter, der er defineret af EXORLIVE, efter eget skøn, som partner på salgstidspunktet. ”Produkt” og ”System”: ethvert produkt, herunder en del heraf, som omfatter, men ikke er begrænset til, software og tilhørende oplysninger, selv om det foreligger i en konkret eller ikke-håndgribelig form, herunder brugergrænseflade, tegninger, fotografier, videoer og lyd og billedelementer, trykt materiale samt online elektronisk dokumentation på hjemmesider ejet af EXORLIVE eller tredjeparter såvel som softwareapplikationer til mobile- og tablet enheder, som leveres af EXORLIVE, dets partnere og / eller leverandører, til Kunden, som relaterer til EXORLIVETM og EXORLIVETM serien. ”Produktnøgle”: enhver kombination (er) af brugernavn (e) og adgangskode (r), som giver kunden adgang til online Produkt. ”Indkøbsordre”: betyder den ordre eller accept-form, som elektronisk eller fysisk overføres af Kunden til EXORLIVE, og som identificere kunden og dennes kontaktoplysninger, produkter og / eller tjenesteydelser bestilt af kunden, og de vilkår og betingelser for ordre som præsenteret af EXORLIVE. ”Leverandøren” betyder enhver underleverandør af EXORLIVE.

Priser og bestilling

Alle priser og Gebyrer er angivet i aftalen og i den valuta, der fremgår af gældende prisliste. Alle priser og gebyrer kan ændres uden varsel, medmindre andet er aftalt. De endelige priser vil blive etableret på tidspunktet for bestilling og godkendelse fra EXORLIVE. Yderligere Gebyrer kan forekomme i overensstemmelse med EXORLIVEs politikker gældende på datoen for forsendelsen. Kunden bærer enhver og alle gældende lokale, føderale, kommunale, regionale og andre offentlige afgifter (såsom salg, anvendelse, etc.). Medmindre andet er angivet omfatter priser og gebyrer ikke sådanne afgifter. Undtagelsescertifikater, gyldige på leveringsstedet, skal forelægges EXORLIVE inden forsendelsen, hvis de skal blive hædret. Ordrebekræftelse af EXORLIVE og salg sker ved overførsel af Produktet (er) eller produktnøgle (r) til Kunden. Ordrer for direkte forsendelse til kunden eller Custom Produkter kan kræve forudbetaling og kan være underlagt ekstra gebyrer. EXORLIVE vil ikke have nogen forpligtelse til at holde Produkt (er) til fremtidig salg til kunden, hvis Indkøbsordren er ufuldstændig eller på hold. Med mindre andet specifikt er aftalt skriftligt mellem Kunden og EXORLIVE, er intet Brugerdefineret Produkt (er), Produkt (er) eller Produktnøgle (r) til videresalg. EXORLIVE kan afvise enhver ordre på hvilken som helst baggrund og EXORLIVE har ingen forpligtelse til at sælge Produkt (er) eller produktnøgle (r), hvis EXORLIVE finder det uhensigtsmæssigt. EXORLIVEs bekræftelse af en ordre fra kunden er begrænset til de vilkår og betingelser i aftalen, som præsenteres af EXORLIVE i deres helhed uden tilføjelse, ændring eller undtagelse. Alle oplysninger er ejet af EXORLIVE, og Kunden accepterer at denne ikke direkte eller indirekte vil bruge, afsløre, rapportere, offentliggøre, videregive eller overføre, til nogen anden person eller enhed nogle af, oplysningerne givet eller udnytte oplysningerne til noget formål andet end dem tilladt heri, undtagen sådanne tilfælde, hvor sådanne oplysninger allerede er blevet gjort offentligt tilgængelige af EXORLIVE.

Forsendelse og levering

EXORLIVE vil levere varen til kunden EXW gennem transport-optionen valgt af kunden. Kunden kan vælge andre metoder end denne, som tilgængelige via EXORLIVE ved at dække de ekstra omkostninger ved en sådan transport. Kunden vil bære alle risici og omkostninger i forbindelse med forsendelse og levering. EXORLIVE giver ingen garantier for faktiske leveringstidspunkt, hvilket Kunden og / eller den valgte luftfartsselskab / kurer alene er ansvarlig for. Alle oplysninger om levering meddelt af EXORLIVE til Kunden, anses kun som generelle referencer og må ikke på nogen måde anses for at udgøre nogen form for garanti eller ansvar hos EXORLIVE. Levering af produktnøgle (r) vil blive gjort til den e-mail-adresse, der er registreret af Kunden på Indkøbsordren. Levering af Brugerdefineret Produkt (er) vil blive aftalt specifikt mellem EXORLIVE og Kunden. Hvis godkendelsen af en regering eller styrende organisation er påkrævet i forbindelse med STC eller den intellektuelle ejendomsret og andre rettigheder i Produkt (er) eller overholdelse af handelslovgivning, skal Kunden for egen regning straks tage de nødvendige foranstaltninger for at sikre sådanne godkendelser. Hvis en sådan godkendelse kræver eller resulterer i sletning eller ændring af en bestemmelse i STC, har EXORLIVE ret til at opsige aftalen og annullere alle udestående og accepterede Indkøbsordrer med kunden. Kunden skal undersøge alle produkter ved modtagelsen og give øjeblikkelig varsel til EXORLIVE i overensstemmelse med STC del 6.

Ansvarsfraskrivelse

Produkter og Brugerdefinerede Produkter sælges som de er, og EXORLIVE giver ingen garantier overhovedet andet end dem, der specifikt er angivet i aftalen, eller medmindre andet specifikt og udtrykkeligt er skriftligt aftalt mellem EXORLIVE og Kunden. På ingen måde skal nogen form for underforstået garantier ses som givet garantier af EXORLIVE, dets partnere eller leverandører, til Kunden. Den eneste mulighed for Kunden i tilfælde af brud på enhver garanti skal være udskiftning af defekte eller beskadigede produkter i overensstemmelse med STC del 6. EXORLIVE garanterer ikke produktets egnethed til et bestemt formål, og i intet tilfælde er EXORLIVE ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skader eller skader af enhver art eller natur, som påstås at være et resultat af brud på garantien. Disclaimeren fremsat heri er givet af disclaimer angivet i den gældende LA.

Licens

På tidspunktet for bestilling af Produktet (r), skal kunden indgå den gældende ”LA” med EXORLIVE. Kundens misligholdelse af vilkårene og betingelserne i ”LA” skal betragtes som en overtrædelse af aftalen i sin helhed.

Returpolitik

Kunden skal indhente et gyldigt returnummer fra EXORLIVE før eventuelle returforsendelser. Et returnummer vil blive udstedt efter EXORLIVEs eget skøn herom i overensstemmelse med STC. Returnummeret vil blive udstedt for autoriserede returneringer kun under en af følgende kategorier: i) Fakturering-eller forsendelsesuoverensstemmelser; ii) defekte produkter; iii) Beskadiget Products (separat, et ”Return Event”). Fakturering-eller forsendelsesuoverensstemmelser er kun, hvis leverancen ikke indeholder alle Produkt (er) / Produktnøgle (er), der er tydeligt angivet på Indkøbsordren, eller kunden har modtaget et andet Produkt (er) / Produktnøgle (r) end der er tydeligt er angivet på indkøbsordren. Defekte returneringer er kun for Produkter / Produktnøgle (er), der er ubrugelige eller ikke fungerer i overensstemmelse med de specifikationer, der er offentliggjort af EXORLIVE og er omfattet af EXORLIVEs garantier. Beskadigede produkter er kun for produkter fra EXORLIVE, der er beskadiget forud for EXORLIVEs leverance til kureren. Kunden skal kontakte EXORLIVE umiddelbart efter hans / hendes opdagelse af en Return Event og skal give alle oplysninger, som kræves af EXORLIVE for alle returneringer, herunder konto/ ordre / forsendelses oplysninger. EXORLIVE vil behandle returhenvendelser inden for 5 arbejdsdage. Kunden er ansvarlig for at sikre, at returnummeret er klart synligt på adresseetiketten på Produktets emballage, når de bliver returneret til EXORLIVE. EXORLIVE kan efter eget skøn nægte modtagelse af eventuelle kasser uden gyldigt og klart synligt returnummer, som bemærket ovenfor. Det returnerede Produkt (er) skal være modtaget af EXORLIVE indenfor enogtyve (21) kalenderdage fra datoen for udstedelsen af returnummeret. Eventuelle returnerede produkter modtaget af EXORLIVE i) uden en gyldig returnummer herunder sådanne forsendelser uretmæssigt afslået af Kunden; ii) Produkter modtaget senest Twentyone (21) kalenderdage fra datoen for udstedelsen af returnummeret eller iii) Produkter, der er modtaget i en ringere forfatning end ved afsendelse vil blive tilbagesendt til Kunden, og EXORLIVE vil pålægge Kunden ekspeditionsgebyr plus pris for relateret fragt i relation til dette. Hvis kunden afviser det tilbagesendte Produkt, accepterer Kunden at opgive alle rettigheder til og frafalder alle krav mod EXORLIVE for kredit i forbindelse med sådanne produkter. Uanset om andet er angivet, forbeholder EXORLIVE sig ret til ikke at tillade returnering af produkter, der ikke længere er i produktion eller bliver produceret eller udgivet af EXORLIVE eller partnere, der (i) er insolvent, (ii) har erklæret konkurs eller (iii) vil ikke acceptere returnering fra EXORLIVE. Ovenstående Returpolitik dækker ikke returnering af Brugerdefinerede Produkter, som specifikt skal være aftalt skriftligt mellem EXORLIVE og Kunden forud for enhver returnering.

Overførsel af risiko

Medmindre andet specifikt er aftalt, overgår risikoen fra EXORLIVE til Kunden på leveringsstedet fra EXORLIVE til transportøren / kurer.

Betalingsbetingelser

Medmindre andet specifikt er aftalt skriftligt mellem EXORLIVE og Kunden, betalingen for Produkt (er), herunder den gældende Fee (er) skal falde på tidspunktet for overførslen, eller Kundens aktivering / brug af Produktnøglen.

Udeblivelse af betaling

Hvis Kunden undlader at foretage rettidig betaling af ethvert beløb faktureret af EXORLIVE, dets partner (e) eller dens leverandør (er), vil Kunden blive opkrævet et rykkergebyr samt en morarente, og EXORLIVE har ret, i tilføjelse til enhver og alle andre rettigheder og retsmidler EXORLIVE ved lov eller i egenkapitalen, til straks at tilbagekalde enhver eller alle kredit, til at forsinke eller annullere fremtidige leverancer og / eller for at reducere eller annullere enhver eller alle mængderabatter givet til kunden. Kunden skal betale alle omkostninger ved inddrivelse, herunder rimelige advokatsalærer. Enhver forpligtelse EXORLIVE har under STC til at levere produkter på kreditvilkår ophører uden varsel, hvis kunden frivilligt konkursbegærer, eller optræder til gavn for kreditorerne, eller hvis en ufrivillig konkursbegæring er indgivet mod Kunden eller hvis en modtager eller administrator er udpeget til at komme i besiddelse af Kundens aktiver.

Indtil fuld betaling for de produkter, herunder enhver sen betaling og andre gældende gebyrer og renter, er modtaget af EXORLIVE, beholder EXORLIVE den fulde ret, ejerskab og interesse i Produktet, og EXORLIVE har ret til at tilbagetage de ubetalte produkter gennem de gældende domstole og / eller tilbagekalde online adgang til Produktet (r) / med Produktnøglen (er) til enhver tid uden yderligere varsel til Kunden. I dette tilfælde accepterer Kunden hermed at give afkald på alle rettigheder og forsvar, hvad enten juridisk eller materielle og til at modsætte sig en sådan tilbagekaldelse / beslaglæggelse.

Erstatning

Kunden accepterer at skadesløsholde og forsvare EXORLIVE for enhver overtrædelse af vilkårene eller betingelserne fremsat heri, herunder EXORLIVEs rimelige advokatsalærer og out-of-pocket udgifter som følge af Kundens misligholdelse af aftalen. EXORLIVE har ingen pligt til at forsvare, erstatte, eller skadesløsholde Kunden for og imod ethvert eller alle skader og omkostninger afholdt af Kunden som følge af krænkelse af patenter eller varemærker eller krænkelse af ophavsrettigheder ved Produkter.

Begrænsning af ansvar

EXORLIVE er ikke ansvarlig for Kunden, herunder, men ikke begrænset, til dets ansatte, agenter, kunder, familie eller nogen anden part, for tab, skade eller personskade, som hidrører fra bestilling, brug eller anden anvendelse af Produktet, hvad enten til den påtænkte eller ikke-påtænkte anvendelse, medmindre tabet eller skaden skyldes direkte svigagtige handlinger eller undladelser af EXORLIVE. Under ingen omstændigheder skal EXORLIVE være ansvarlig for Kunden eller nogen anden part for tab, skade eller personskade af nogen art eller natur, der udspringer af eller i forbindelse med STC, eller enhver aftale, hvori de indgår, eller en hvilken som helst ydelse eller manglende opfyldelse under STC af EXORLIVEs ansatte, partnere, agenter eller underleverandører, der overstiger den netto Fee (er) tjent af EXORLIVE i løbet af en periode på 3 måneder under den relevante LA aftale med denne specifikke Kunde. Under ingen omstændigheder skal EXORLIVE være ansvarlig overfor Kunden eller nogen anden part for indirekte, særlige eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til tab af Goodwill, tab af forventet fortjeneste eller andre fordele eller andre økonomiske tab som følge af eller i forbindelse med EXORLIVEs misligholdelse af, eller manglende udførelse i overensstemmelse med nogen af STC, eller levering, installation, servicering, brug eller ydeevne af produkter eller information EXORLIVE yder herunder, selv om der er givet besked om muligheden for sådanne skader. Kunden frasiger sig hermed udtrykkeligt alle krav rejst på baggrund af sådanne skader. Under ingen omstændigheder skal EXORLIVE have noget ansvar for Produkter, der anvendes direkte eller indirekte til, med eller i forbindelse med medicinsk, livreddende, livsopretholdende eller livsforbedrende applikationer.

Overholdelse af gældende love og restriktioner

Kunden anerkender, at produkterne kan kontrolleres  til eksport eller import i henhold til gældende eksport eller import love i det endelige bestemmelsessted for Produktet. Kunden accepterer, at det ikke vil eksportere, importere, re-eksportere, re-importere, eller på anden måde distribuere nogen som helst Produkter eller direkte produkter deraf i strid med gældende love eller regler, der gælder på det endelige bestemmelsessted for Produktet. Kunden garanterer yderligere, at den ikke vil eksportere eller reeksportere, direkte eller indirekte, nogen produkter til lande under handelsembargo eller sælge produkter til virksomheder eller enkeltpersoner, der er anført på Denied Persons List offentliggjort af det amerikanske handelsministerium. Alle produkter leveret til Kunden kan have yderligere restriktioner på brugen påkrævet af myndighederne i det endelige bestemmelsessted. Kunden er alene ansvarlig for at sikre sin overholdelse af alle sådanne begrænsninger og krav.

Forholdet til ExorLive

Kunden accepterer, at det er og bliver en uafhængig part mod EXORLIVE. Kunden vil ikke have, og vil ikke repræsentere, at det har nogen magt, ret eller autoritet til at binde EXORLIVE eller at påtage sig eller skabe nogen forpligtelse eller ansvar, udtrykt, stiltiende eller ved optrædener på vegne af EXORLIVE eller i EXORLIVEs navn, undtagen som specifikt og udtrykkeligt aftalt mellem EXORLIVE og Kunden. Intet i STC vil opfattes som udgørende Kunden og EXORLIVE som partnere eller som skabende relationer som arbejdsgiver / medarbejder, franchisegiver / franchisetager, eller hovedvirksomhed / agent mellem parterne. Kunden giver ingen garanti, sikkerhed eller repræsentation, enten skriftligt eller mundtligt, på EXORLIVE vegne.

Lovvalg og jurisdiktion

STC og alle aftaler, hvori den indgår, skal fortolkes og håndhæves i henhold til og i overensstemmelse med lovgivningen i Norge, og udelukker enhver lovvalgsregel eller principper, som kan henvise til lovgivningen i en anden jurisdiktion. På tidspunktet for aftalen frasiger Kunden sig hermed alle rettigheder til at påberåbe sig nogen anden lovvalgsregel eller principper, som kan henvise til lovgivningen i en anden jurisdiktion. Kunden accepterer at udøve rettigheder eller retsmidler i forbindelse med STC udelukkende i, og underkaster sig hermed, jurisdiktionen af Oslo, Norge.

Meddelelser

Alle meddelelser, anmodninger, krav og anden kommunikation, som begge parter kan ønske at give den anden part skal ske skriftligt og kan gives ved at maile det samme ved anbefalet post eller- email adresse eller via nationalt anerkendte carrier / kurertjenester til parten på den registrerede adresse. Meddelelser til EXORLIVE skal sendes til postadresse eller e-mail support@exorlive.com

Overdragelse

Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og / eller pligter i henhold til aftalen uden forudgående skriftlig tilladelse fra EXORLIVE givet efter eget skøn. Ethvert sådan forsøg på overdragelse er ugyldigt. Uanset ovenstående kan EXORLIVE overdrage hvilken som helst aftale, herunder performance-forpligtelser, helt eller delvist, til sine partnere eller leverandører uden yderligere varsel til Kunden.

Delvis ugyldighed

Såfremt en bestemmelse i STC, skal anses for at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves i enhver henseende (og om helt eller på nogen måde) i en hvilken som helst kompetent jurisdiktion, skal en sådan bestemmelse håndhæves i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov, og gyldighed. Lovlighed og håndhævelse af de øvrige bestemmelser skal ikke på nogen måde påvirkes eller forringes herved.

Ingen Frasigelse (Waiver)

Fejl eller forsinkelse af EXORLIVE til at udøve en rettighed eller magt under disse vilkår og betingelser skal ikke fungere som en frasigelse heraf, ej heller udelukker en enkelt eller delvis udøvelse af en rettighed eller magt enhver anden fremtidig udnyttelse heraf.

Billedtekster

Termerne / Overskrifterne anvendt heri er udelukkende som reference og skal ikke fungere som fortolkning af nogen bestemmelser heri.